Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 284
2 października 2018

Ważne informacje

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz
sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu
internetowego www.iniebo.pl (zwanej dalej: „iniebo”) sklepem

DEFINICJE
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu.
Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, z
którą zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – oznacza Sylwię Stawowska prowadzącą

działalność gospodarczą pod firmą iniebo Iwona Olszewska-
Labich z siedzibą w Łodzi będącą jedynym właścicielem

Sklepu.
Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawce za
pośrednictwem Sklepu.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą
elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy
Klientem a Sprzedawcą.
Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego
zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towaru na
odległość, ze specyfikacją dotyczącą ilości i rodzaju Towaru.
Zamówienie indywidualne -oznacza zamówienie, które
realizowane jest przez Sprzedawce według specyfikacji podanej
przez danego Klienta.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE
Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego
prowadzonego pod adresem www.iniebo.pl. Regulamin ten
obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów
korzystających z usług tego sklepu internetowego.
Właścicielem sklepu internetowego jest firma: iniebo Iwona
Olszewska -Labich ul. Huta Jagodnica 92a, 94-412 Łódź, NIP:
538 127 22 05, REGON 368844595, telefon: 797 71 72 80,
adres email: iniebo@interia.eu
Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez
Sprzedawcę w chwili składania Zamówienia.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.iniebo.pl są
dostarczane bez wad fizycznych i prawnych, oraz zostały
legalnie wprowadzone na rynek Polski.
Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z
opisem i zdjęciem.
Sklep internetowy www.iniebo.pl prowadzi sprzedaż towarów za
pośrednictwem sieci Internet.
Aktualne cechy probiercze znajdują się na stronie:
http://www.oup.waw.pl/p,75,aktualne-cechy-polskie
III ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją
przez kupującego treści Regulaminu Sklepu i zawartych w nim
postanowień. Klient składając zamówienie oświadcza, że
zapoznała się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego
postanowienia.
W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień
Regulaminu, Sklep jest uprawniony do unieważnienia
złożonego zamówienia.

Aby dokonać zamówienia Klienta powinien wypełnić formularz
zamówienia na stronie sklepu podając wymagane dane.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.iniebo.pl. Zaraz
po złożeniu zamówienia klient otrzyma drogą mailową
wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar
jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności
części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany
o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego
dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu
oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Na życzenie klienta do zamówienia wystawiana jest faktura
VAT, którą należy zachować na wypadek ewentualnych
zwrotów lub reklamacji.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu
potwierdzenia przez Sprzedawcę wysłania zamówionych
produktów.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili
złożenia zamówienia przez Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów
znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów
do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania
akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w
nich zmian.
Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest dokonanie
wpłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia lub
potwierdzenia wykonania zamówionego przedmiotu przez
Sprzedawcę.

III PŁATNOŚCI

Preferowaną formą płatności jest przedpłata przelewem

bankowym na konto:
iniebo Iwona Olszewska Labich
ul. Huta Jagodnica 92a
94-412 Łódź
Credit Agricole Bank Polska S.A.
IBAN 83 1940 1076 3187 2117 0000 0000
SWIFT/BIC: AGRIPLPR
Możliwa jest również płatność gotówką w przypadku osobistego
odbioru zamówionego towaru po ówczesnym umówieniu się ze
sprzedającym.

Płatność kartą w dowolnym miejscu terminal  SumUp.

IV WARUNKI DOSTAWY
Zakupiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty
Polskiej lub innej firmy kurierskiej działającej na terenie Polski.
Koszty dostawy zawierają w sobie koszt dostawy zgodny z
cennikiem kuriera oraz koszt pakowania produktu. Koszt
przesyłki widoczny jest w momencie złożenia zamówienia.

Przesyłka pocztowa polecona na terenie Polski :10zł
Przesyłka pocztowa wartościowa na terenie Polski:16zł
Przesyłka kurierska na terenie Polski: 16zł
Koszty przesyłek zagranicznych oraz zamówień specjalnych
(zawierających więcej niż jeden przedmiot) ustalane są
indywidualnie drogą mailową.
Zamówienia realizowane są do 3 dni roboczych od momentu
zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie
terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w
przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia
przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie
wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca
niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie

przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku
Klient może wycofać zamówienie.

V RĘKOJMIA i GWARANCJA
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za
wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności
w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia
reklamacji zakupionego Towaru.
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią
Kodeksu cywilnego.
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji.
Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają
uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji.
Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta na
następujących zasadach:
Na zakupioną biżuterię Sprzedawca udziela 2-letniej gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, uszkodzeń
mechanicznych i chemicznych wynikających z nieprawidłowego
użytkowania.
Sprzedający nie udziela gwarancji na tzw. powłoki ścieralne:
produkty oksydowane lub produkty złocone. Trwałość oksydy
lub złocenia zależy od indywidualnego użytkowania.

VI ZWROTY I REKLAMACJE
Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie
bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania
przesyłki. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany,

wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zwracany w
powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę
tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z kompletną jego
zawartością (produkt, metka, rachunek, itp.), oraz nie będzie
nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp. Do przesyłki
zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu
od umowy (wzór formularza odstąpienia od umowy można
znaleźć tutaj) oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić
zwrot zapłaty. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie
towaru wraz z przesyłką. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu
14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru
pokrywa Klient.
W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków
reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z
Kupującym w drogą mailową lub telefoniczną.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady
techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy,
powinien niezwłocznie skontaktować się mailowo pod adresem
iniebo@interia.eu informując o rodzaju wady lub uszkodzenia.
Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych. Towar
uszkodzony należy odesłać na adres sklepu (iniebo Iwona
Olszewska – Labich ul Huta Jagodnica 92a 94-412 Łódź .
Reklamowany towar zostanie wymieniony na inny,
pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład
z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy
równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w
sklepie towary do wyboru. Sklep zwróci Klientowi koszty wysyłki
Reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta
bankowego Klienta .
W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór
ze Sprzedawcą w związku z obsługą reklamacji towaru ma
możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania
sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą

być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum
Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu,
obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

VII ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE
W przypadku wykonywania przedmiotów na specjalne,
indywidualne zamówienie Sprzedawca ma prawo do pobrania
od Klienta uzgodnionej wpłaty na poczet realizacji zamówienia.
Wpłata ta służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy,
na podstawie której wykonywany jest przedmiot.
Szczegóły zamówienia indywidualnego uzgadniane będą
telefonicznie lub poprzez wiadomości elektroniczne.
Wysokość wpłaty i warunki realizacji umowy ustala
Sprzedawca.
Realizacja produktu ( biżuterii ) o właściwościach określonych
przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego
osobą, będzie dokonywana w sposób każdorazowo z nim
ustalany i po uzyskaniu przez niego akceptacji tychże
warunków.
W przypadku ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje.

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych
osobowych. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża
zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych
osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych
reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w

celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani
wykorzystywane w żadnym innym celu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma iniebo
Iwona Olszewska -Labich ul. Huta Jagodnica 92a 94-412 Łódź,
NIP 538-127-22-05, która przetwarza dane osobowe zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną – wyłącznie w celu
właściwego wykonania usługi oraz w celu dokonania rejestracji
użytkownika.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
Firma iniebo Iwona Olszewska- labich, używa plików cookies do
gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści
sklepu do zainteresowań użytkownika.
IX OCHRONA PRAW AUTORSKICH
Zawartość strony internetowej iniebo.pl jest chroniona prawami
autorskimi. Treści oraz zdjęcia i grafiki publikowane przez jej
autorów stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o
prawie autorskim i prawach podległych i podlega ochronie
przewidzianej w tej ustawie.
Podstawą do egzekwowania roszczeń za bezprawne
wykorzystanie materiałów w całości lub w części są ustawy o
prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r ,
oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16
kwietnia 1993r.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014.
Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany
nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w

zakresie już realizowanych usług. Zmiany regulaminu
obowiązują od chwili ich publikacji na iniebo.pl.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień
Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisom prawa. W przypadku sprzeczności
pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi
Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż
postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w
ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu
cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny.
Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez
Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i
mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów
Ustawy Prawo własności przemysłowej.